telefoonnummer0630928341
Winkelwagen
Uw heeft 0 product(en)
0
Uw winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden

E-rent Gieten

Artikel 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenissen:
E-rent Gieten: E-rent Gieten
Opdrachtgever: degene die de opdracht aan E-rent Gieten heeft verstrekt
Opdracht: het organiseren van een activiteit
Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en E-rent Gieten
Leverancier: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld

waardeerbare prestaties aan E-rent Gieten levert
Deelnemer: iedereen die deelneemt aan de activiteit
Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier


Artikel 2 WERKINGSSFEER
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, arrangementen, orderbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 E-rent Gieten is slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat E-rentgieten daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan.
2.4 Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
2.5 opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat alle deelnemers bekend zijn en akkoord zijn met deze voorwaarden.
Artikel 3 OFFERTES
3.1 Alle offertes, aanbiedingen etc. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is
overeengekomen.
3.2 Orders met een herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien
geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke order als eenmalig.


Artikel 4 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN
4.1 Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van E-rent Gieten is (zijn) bevoegd om in de overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze voorwaarden.
4.2 Degene die namens de deelnemer of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de deelnemer of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of de deelnemer aangebracht – hetzij schriftelijk, hetzij op andere wijze – die leiden tot door E-rent Gieten niet in de opdracht opgenomen kosten, worden aan de opdrachtgever/ deelnemer in rekening gebracht.
5.2 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering van de overeenkomst, dan dienen deze wijzigingen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan E-rent Gieten ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging steeds voor rekening van de opdrachtgever. Het door u opgegeven aantal personen kan tot 1 week voor aanvang van het evenement kosteloos worden verminderd, indien de totale wijziging niet meer dan 10% afwijkt van het oorspronkelijke aantal zoals vermeld, hierna kan dit niet meer gewijzigd worden.
5.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2 van deze bepaling, gelden wijzigingen slechts indien en voor zover deze door E-rent Gieten uitdrukkelijk zijn aanvaard.
Artikel 6 PRIJS EN BETALING
6.1 De door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
6.2 De prijs in publicaties geldt in principe per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.
6.3 E-rent Gieten is gerechtigd voor, bij of tijdens de aanvang van de activiteit een waarborgsom van de opdrachtgever te verlangen. De waarborgsom zal na afloop van de activiteit aan de opdrachtgever worden teruggestort, onder inhouding van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan E-rent Gieten is verschuldigd.
6.4 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de gestelde betalingstermijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
6.5 Alle kosten van invordering komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,00


Artikel 7 KLACHTEN
7.1 Klachten met betrekking tot een activiteit dienen binnen 8 dagen na afloop van de activiteit schriftelijk te worden ingediend.
7.2 Klachten ingediend na de in artikel 7.1 genoemde termijn worden door E-rent Gieten niet in behandeling genomen.
7.3 Het indienen van klachten ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 8 INFORMATIE EN REISBESCHEIDEN
E-rent Gieten is niet aansprakelijk indien de deelnemer niet aan (delen van) de activiteit kan deelnemen wegens het gemis van een benodigd document. Alle gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening en risico van de deelnemer.


Artikel 9 VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN DEELNEMER
10.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan E-rent Gieten of een vertegenwoordiger van E-rent Gieten te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden. Iedere deelnemer aan activiteiten in of op
het water, dient in het bezit te zijn van een erkend zwemdiploma of het ontbreken daarvan vooraf bekend gemaakt te hebben aan E-rent Gieten.
10.2 Alle deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de opdrachtgever een voldoende dekkende reis en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten. Indien E-rent Gieten hiervoor zorg dient te dragen, dient daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk worden verzocht.
10.3 De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van E-rent Gieten of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door E-rent Gieten of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden
uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer of de opdrachtgever.
10.4 De deelnemer is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik
geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E-rent Gieten. De deelnemer stelt E-rent Gieten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De deelnemer zal de ter beschikking gestelde materialen in dezelfde staat als waarin de deelnemer deze heeft ontvangen –aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan E-rent Gieten. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de opdrachtgever dan wel de deelnemer.
10.5 E-rent Gieten houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend.
10.6 Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer aan E-rent Gieten een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel
dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen.
10.7 De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit.
10.8 Voor alle gemotoriseerde activiteiten is het verplicht dat de deelnemer beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig en verplicht een helm draagt. Dit rijbewijs dient op eerste verzoek van E-rent Gieten te wordt getoond.


Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID E-rent Gieten
11.1 Deelname aan de activiteit geschiedt voor eigen rekening en risico van de opdrachtgever/ deelnemer. E-rent Gieten is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade waaronder indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade die de
opdrachtgever/ deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen tijdens de activiteit, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van E-rent Gieten
11.2 E-rent Gieten is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van een materieel gebrek in de door haar geboden faciliteiten, indien het gebrek aan E-rent Gieten kan worden toegerekend.
11.3 E-rent Gieten is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever/ deelnemer.
11.4 De in deze bepaling opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van E-rent Gieten gelden ook ten behoeve van haar werknemers en andere vertegenwoordigers van E-rent Gieten, betrokken dienstverleners en het personeel van de betrokken dienstverlener.
11.5 De aansprakelijkheid van E-rent Gieten is in alle gevallen behoudens sprake van opzet of grove schuld – beperkt tot het bedrag waarop de door E-rent Gieten gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft en voor zover de aansprakelijkheids- verzekering tot uitkering overgaat.


Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER/DEELNEMER
12.1 De opdrachtgever/ deelnemer is jegens E-rent Gieten aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het toedoen van opdrachtgever/deelnemer met een minimum van € 500,00 eigen risico.
12.2 Op eerste verzoek van E-rent Gieten, zal opdrachtgever dan wel de deelnemer E-rent Gieten vrijwaren tegen aansprakelijkheidstelling van een derde jegens E-rent Gieten.


Artikel 13 ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER
13.1 De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren.
13.2 Bij annulering is de opdrachtgever het navolgende aan E-rent Gieten verschuldigd.
a. Tot 10 weken voor aanvang van de activiteit 15% van het totaal bedrag incl. BTW.
b. Tot 6 weken voor aanvang van de activiteit 25% van het totaal bedrag incl. BTW.
c. Tot 4 weken voor aanvang van de activiteit 50% van het totaal bedrag incl. BTW.
d. Tot 2 weken voor aanvang van de activiteit 75% van het totaal bedrag incl. BTW.
13.3 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie overgegaan worden en is de opdrachtgever het totale
bedrag verschuldigd. Over vooruitbetaalde bedragen wordt geen rente uitgekeerd.


Artikel 14 OPZEGGING OVEREENKOMST DOOR E-rent Gieten
14.1 E-rent Gieten heeft het recht om 14 dagen voor aanvang van de activiteit de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers. E-rent Gieten zal het door de opdrachtgever aan E-rent Gieten betaalde retourneren.

14.2 E-rent Gieten is te allen tijde gerechtigd terstond de overeenkomst per direct op te zeggen,
a. in geval van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever of de deelnemer, zoals oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen of het niet opvolgen van aanwijzingen van E-rent Gieten. In dat geval heeft E-rent Gieten recht op volledige vergoeding van alle kosten en schade die E-rent Gieten dientengevolge lijdt en/of zal lijden;
b. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van kracht is geworden, haar bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van haar vermogen ofwel zij haar bedrijf aan derden overdraagt. De opzegging kan geschieden door een mondelinge verklaring, welke gevolgd wordt door een schriftelijke bevestiging van deze verklaring.
14.3 Bedragen die E-rent Gieten voor de opzegging heeft gefactureerd of bedragen die E-rent Gieten na de opzegging nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan die opzegging reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct opeisbaar.
14.4 E-rent Gieten heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van E-rent Gieten hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit. E-rent Gieten is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terugbetaling van kosten.
14.5 E-rent Gieten heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de deelnemer naar oordeel van de E-rent Gieten niet beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig in geval van een gemotoriseerde activiteit . E-rent Gieten is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terugbetaling van kosten.
14.6 E-rent Gieten heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. E-rent Gieten is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.——
14.7 Alcohol, verdovende middelen en medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan voorafgaand aan en/of tijdens het voer- en vaartuig gedeelte van het programma. E-rent Gieten heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de deelnemer naar oordeel van de E-rent Gieten onder invloed is van alcohol, verdovende middelen en medicatie die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. E-rent Gieten is in dit voorkomend geval niet verplicht tot een vergoeding of terugbetaling van kosten.
14.8 E-rent Gieten heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien door weersomstandigheden of weersverwachtingen het naar oordeel van E-rent Gieten niet verantwoord is de activiteit uit te voeren. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.


Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen E-rent Gieten en de opdrachtgever/deelnemer/ leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De bevoegde rechter van de rechtbank te Assen is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen E-rent Gieten en de opdrachtgever/ deelnemer/ Leverancier.
15.3 Op alle arrangement onderdelen in de boeking die geen voertuigen betreffen (zoals andere activiteiten, eten/drinken) gelden de Uniforme Voorwaarden Horeca.